Psycholog specjalizujący się w zakresie wiedzy sądowej. Najczęściej współpracuje z organami sądu, prokuratury, policji, zakładów karnych, aresztów śledczych, ośrodków poprawczych, wychowawczych, z izbami dziecka, ośrodkami adopcyjnymi; zatrudniony jest najczęściej w zespołach sądowych specjalistów. Jego zadaniem jest diagnoza psychopatii czy osobowości psychospołecznej, czynników psychologicznych w zachowaniach przestępczych, rozpoznawanie objawów zaburzeń i patologii w zachowaniu stanowiących częstą podstawę nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie. Praca psychologa sądowego pozostaje zatem ściśle związana z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Często w aspekcie tym pełni on funkcję wspomagającą – ekspertalną. Zatem najczęściej zajmuje się wyjaśnianiem problemów psychologicznych, które mogą się pojawić przed i w trakcie rozpraw kryminalnych i cywilnych. Może być, m.in. powoływany w celu oceny poczytalności sprawcy lub wiarygodności zeznań świadków czy też określenia motywacji człowieka popełniającego dany czyn. Psycholog sądowy klinicysta może również udzielać pomocy i wsparcia osobom będącym w trakcie procesów sądowych. Psycholodzy sądowi m.in. prowadzą szeroką diagnostykę i opiniodawstwo niezbędne do orzekania w zakresie prawa rodzinnego, prowadzą badania ze świadkami i ofiarami przestępstw (np. molestowania seksualnego, znęcania się fizycznego i psychicznego). W pracy psychologa sądowego bardzo ważny jest nacisk na etyczny standard jego pracy, bowiem wydawane orzeczenia mają poważny wpływ na losy badanych osób.

Biegłym sądowym w zakresie psychologii może być ustanowiona osoba, która:

  • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • ukończyła 25 lat życia;
  • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w zakresie psychologii;
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.
Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane należy do prezesa właściwego sądu okręgowego.